1               KUKO 200               ARC 160

                                   V145S               V270S

                                                                        200 ACDC első lap